Photographer2013. 2. 18. 19:11

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/400sec | F/8.0 | 35.0mm | ISO-100

 

일본의 지하철 환승은 복잡하기로 정평이 나있습니다만

 

그중에서도 신주쿠역은 헬게이트로 손꼽히죠 ㅋㅋ

 

그냥 역 주변 이리저리 돌아다니면서 몇장 담아봤습니다.

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/125sec | F/1.8 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/125sec | F/8.0 | 35.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/250sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/60sec | F/8.0 | 35.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/400sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/200sec | F/8.0 | 35.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/9.0 | 35.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/250sec | F/8.0 | 35.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/400sec | F/8.0 | 16.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/100sec | F/8.0 | 20.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/320sec | F/8.0 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1250sec | F/5.6 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/500sec | F/8.0 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/250sec | F/8.0 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/640sec | F/8.0 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/500sec | F/8.0 | 85.0mm | ISO-100

 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/80sec | F/2.8 | 85.0mm | ISO-320

 

일본 분위기 물씬나나요?

 

신주쿠역 가실일 있으면 지도 백날봐도 소용없고

 

그냥 시간을 미리 가세요 ㅋㅋㅋ

 

직접 발로 뛰어야 익혀집니다 ㄷㄷ

Posted by 종이술사

댓글을 달아 주세요